Press "Enter" to skip to content

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รับการนิเทศฯ เมื่อวานที่ผ่านมา

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รับการนิเทศฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์และนายสุเทพ ลิอุบล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการนิเทศติดตาม ซึ่งทำให้ได้พบว่า

1.ได้นำกระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. (OBECQA) ทั้ง 7 หมวด มาใช้ในดำเนินงานการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดการเรียนการสอน รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ให้กับนักเรียนโดยเปิดทำการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมในหัวชื่อ “ปางมะผ้าบ้านเรา” IS1,IS2,IS3 จำนวน 1 หน่วยกิจ ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ทำการตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค
3. มีการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ จัดทำข้อสอบตรงตามมาตรฐาน นำคะแนน O-net มาวิเคราะห์และพัฒนา มีการนิเทศภายในอย่างเข็มแข่งโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิค Active Learning และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *