Press "Enter" to skip to content

โครงการชาวนาน้อยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

โครงการชาวนาน้อยกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทางนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับชาวนาในพื้นที่ ปราชญ์ชาวนา ผู้นำชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันผีเสื้อ และโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินโครงการ “ชาวนาน้อย” โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาสู่คนรุ่นใหม่ ให้เด็กๆในพื้นที่ได้เรียนรู้ที่มา และคุณค่าของ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยดังคำขวัญ “สืบสานภูมิปัญญาสู่ชาวนารุ่นใหม่” ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เด็กเป็นผู้ที่ดึงศักยภาพผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้ตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคีประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นชาวนา ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบอาชีพที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่น่ายกย่องแก่เด็กในท้องถิ่นได้

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณชาวนาไทย และช่วยสืบทอดวิถีชีวิตชาวนาไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ มาตรา 16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและยังต่อยอด โครงการโดยนำผลผลิตข้าวที่ได้มอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กนักเรียนชาวนาน้อยภายใต้กิจกรรม “ชาวนาน้อย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อถวายอาลัย และน้อมรำลึกใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กษัตริย์นักเกษตรอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สนับสนุนโดย ufabet

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *